Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija

Šiaulių municipalinis aplinkos monitoringas 2016m. ataskaita

Aplinkosaugos renginiai Šiauliuose

Triukšmo ribiniai dydžiai (HN 33:2011)

Aplinkos oro užterštumo ribinės vertės

Kvapų koncentracijos ribinės vertės (HN 121:2010)

Vandens telkinių ekologinės būklės vertinimas

Vandens telkinių cheminės būklės vertinimas

Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai (HN 24: 2003)

Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje (HN 60: 2015)

Informacija apie Europos aplinkos oro užterštumą

Informacija apie aerobiologinį (žiedadulkių) monitoringą

Informacija apie Lietuvos aplinkos būklę

Europos vandens informavimo sistema WISE

Klimato kaita. CO2 pėdsako skaičiuoklė

Cheminių ir fizikinių tyrimų kainos

Viešieji pirkimai

Finansiniai dokumentai